07.10.2022

Извънредно заседание на ОИК

На 09/10/2022 г. от 16:00 часа ОИК Каспичан ще проведе извънредно заседание в заседателната зала на Община Каспичан. Проект на дневен ред е публикуван в раздела "Заседания".

26.08.2022

Извънредно заседание на ОИК

На 28/08/2022 г. от 16:00 часа ОИК Каспичан ще проведе извънредно заседание в заседателната зала на Община Каспичан. Проект на дневен ред е публикуван в раздела "Заседания".

05.08.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10514

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 10514
София, 30.07.2020


Върховният административен съд на Република България - Трето отделениев закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при секретар  
и с участието
на прокурора  
изслуша докладваното
от съдията ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
по адм. дело № 7389/2020Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба, подадена от Н. Николов от [населено място], избран за общински съветник от листата на партия БСП за България, срещу определение № 567 от 02.07.2020 г., постановено по адм. дело № 270/2020 г. по описа на Административен съд Шумен. В жалбата се излагат съображения за постановяване на определението в нарушение на закона иска се неговата отмяна и постановяване на акт, с който производството пред първоинстанционния съд бъде продължено.
Ответникът по частната жалба – Общинска избирателна комисия Каспичан в писмен отговор взема становище за недопустимост и неоснователност на частната жалба.
Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Производството пред Административен съд Шумен е образувано по жалбата на Н. Николов, избран за общински съветник от листата на партия БСП за България в общински съвет Каспичан, против решение № 195-МИ от 21.06.2020 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Каспичан. С оспореното решение на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Каспичан отхвърля искането за предсрочно прекратяване на пълномощията на А. Рангелов, избран за общински съветник в общински съвет Каспичан с решение № 156-МИ от 28.10.2019 г. на същата ОИК. С молба от 30.06..2020 г. жалбоподателят, след оставяне на жалбата без движение е уточнил, че оспорва решението като надлежно упълномощено лице от ръководството (представляващата) коалиция от партии „БСП за България“.
С обжалваното определение Административен съд Шумен на основание чл. 159, т. 4, т. 5 и чл. 158, ал. 3 АПК е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. За да постанови този резултат е приел, че: за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорването, тъй като обжалваното решение не засяга негов пряк, личен и непосредствен интерес; въпреки дадените указания и възможност не е удостоверил твърдяна представителна власт за подаване на жалба до съда от името на коалицията от партии, от чиято листа е избран за общински съветник; че жалбата е подадена извън установения от закона срок.
Определението е валидно, допустимо и правилно.
Оспореното пред съда решение на ОИК Каспичан намира своето основание в чл. 30, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно която когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията по ал. 4, т. 5, 6 и 10 са налице, ОИК прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Според чл. 30, ал. 8 ЗМСМА решенията по ал. 6 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс (ИК). При така установеното приложимо право правилен е изводът на административния съд, че жалбата на Н. Николов, общински съветник в общински съвет Каспичан е недопустима. Той не е заинтересовано лице по смисъла на разпоредбата на чл. чл. 30, ал. 8 ЗМСМА, тъй като не е от кръга на изрично посочените в закона лица, за които е предвидена възможност за оспорване на решението на общинската избирателна комисия, не е удостоверил и да е упълномощено лице на коалицията, представена в общинския съвет, чието ръководство има право на оспорване.
Неоснователно е твърдяното в частната жалба, че пред първоинстанционния съд е представено пълномощно, удостоверяващо представителната му власт за коалиция „БСП за България“. Правилно е прието в обжалваното определение, че представеното по делото пълномощно от 06.08.2019 г. предоставя на жалбоподателя права свързани единствено с провеждането на изборите, а оспореното решение не касае изборния процес, както и че това от 01.07.2020 г. удостоверява представителна власт само за една от партиите в коалицията, чието ръководство има право на оспорване съгласно посочената разпоредба на чл. 30, ал. 8 ЗМСМА.
Неоснователно е и позоваването на представеното с частната жалба пълномощно, което освен че е с дата, следваща тази на обжалваното определение, с оглед съдържанието му отново удостоверява представителна власт на жалбоподателя само за една от партиите в коалицията, от чиято листа е избран.
Неправилно приетото в обжалваното определение, че жалбата, по която е образувано производството пред него е просрочена, с оглед разпоредбата на чл. 459, ал. 6 ИК в действащата и редакция не основава отмяната му.
С оглед гореизложеното частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение като правилно следва да бъзе оставено в сила.
Водим от горното Върховният административен съд, трето отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ В СИЛА определение № 567 от 02.07.2020 г., постановено по адм. дело № 270/2020 г. по описа на Административен съд Шумен.
Определението е окончателно.

03.07.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 567

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 №567

 гр.Шумен, 02.07.2020г.

 Административен съд- град Шумен, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година, в следния състав:

                                                                           Съдия:  Бистра Бойн  

 като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн АД № 270 по описа на 2020г., за да се произнесе взе предвид следното:

           Производство по чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.459 ал.1 и следващите от Изборния кодекс (ИК) и чл.30 ал.8 от ЗМСМА, образувано по жалба от Н.Б.Н.- общински съветник от листата на коалиция „БСП за България“ против Решение № 195-МИ от 21.06.2020г., на ОИК при Община Каспичан, с което е отказано предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник А.Ю.Р., избран от листата на ПП Обединена социалдемокрация.

           С определение от 29.06.2020г. депозираната жалба е оставена без движение, с указание към оспорващия в срок до 12.00 часа на 01.07.2020г., да изправи констатираните от съда нередовности, като представи доказателства за наличието на представителна  власт за оспорване пред съд на обжалвания административен акт и да конкретизира искането си до съда. Цитираното определение е съобщено на оспорващия  на посочения от него електронен адрес на 29.06.2020год. в 16.19ч., видно от приложената разпечатка от електронната поща на Административен съд.

           С молба от 30.06.2020г. е представено удостоверение от ОИК Каспичан, от което е видно че Н.Н. е избран за общински съветник, издигнат от „БСП за България“ и Пълномощно № ПЖ-089-3 от 06.08.2019г., с което жалбоподателя е упълномощен представител от К.П.Н., в качеството ѝ на председател на НС на БСП и представляващ Коалиция от партии „БСП за България“ да я представлява пред съда, като подава жалби във връзка с провеждане на изборите срещу решения на ОИК и ЦИК. На същата дата, съдът повторно е указал на жалбоподателя, че следва да представи пълномощно във връзка с депозираната жалба, понеже представеното такова е по отношение на приключили през миналата година местни избори.

 Изискана е преписката от ОИК, която е представена ведно със становище за недопустимост на жалбата като депозирана след срока за обжалване на отказа и поради липса на пълномощия на жалбоподателя, като са изложени аргумент и за неоснователност.

 Съдът като съобрази жалбата, разпоредбите на ЗМСМА и Изборния кодекс, намира че съдебното производство следва да бъде прекратено, тъй като жалбата е недопустима като подадена от лице без правен интерес и като просрочена.

 Административното производство е било образувано по повод постъпил сигнал от жалбоподателя Н. Б.Н., общински съветник в Общински съвет при Община Каспичан до ОИК Каспичан за предприемане на мерки за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник А.Ю.Р., поради отсъствието му от редовни заседания на Общинския съвет. С оспореното Решение № 195-МИ на 21.06.2020г., Общинската избирателна комисия е приела, че не са налице предпоставките на чл.30 ал.4 т.5 от ЗМСМА, с оглед на което и на основание чл.30 ал.6 от същия закон е постановила отказ.

Процесното решение на ОИК Каспичан е постановено в производство по чл.30 ал.6 от ЗМСМА, като съгласно чл.30 ал.8 от ЗМСМА решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал.6, могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл.459 от Изборния кодекс. Препращането към чл.459 ал.1 от ИК се отнася само до компетентните органи, сроковете и процесуалния ред, но не и относно активната легитимация на страните в производството по оспорване. В чл.30 ал.8 от ЗМСМА са очертани три категории правни субекти, на които законодателят е предоставил правната възможност да оспорват решенията и отказите на общинската избирателна комисия, издадени по ал.6- заинтересованите лица; централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава и на ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалиция, които са представени в общинския съвет.

 В конкретния случай с допълнителна молба от 30.06.2020г., оспорващият е посочил, че подава жалбата в качеството си на надлежно упълномощено лице от ръководството на коалиция от партии „БСП за България“. Представеното с тази молба Пълномощно е относимо към момента на провеждане на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 27.10.2019г., както е посочено в титулната му част. Към момента изборите са приключили, видно от  Протокол от 28.10.2019г. на ОИК за избор на Общински съвет- Каспичан на сайта на ЦИК. Настоящото оспорване не са намира във връзка с изборите. Следователно жалбоподателят няма права да представлява участващата в изборите коалиция по делото.

 След вторите указания на съда, на 01.07.2020г. е представено в заверено копие Пълномощно изх.№ ПНС-050 от 01.07.2020г., с което К.П.Н., в качеството си на председател на Националния съвет на БСП упълномощава Н.Н. да представлява партия „БСП“ пред съдебни органи, като извършва всички действия предвидени в ИК, включително подава жалби отново във връзка с изборния процес срещу решения на ОИК до ЦИК, на ЦИК до ВАС и на ЦИК до съответния административен съд.

 Съдът при направена служебна проверка установи, че с Решение № 1012-МИ на 09.09.2019 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., ЦИК е регистрирала коалиция „БСП за България“, включваща пет политически партии- „Българска социалистическа партия“; „Комунистическа партия на България“; „Нова зора“; „Политически клуб „Екогласност“ и „Клуб Тракия“. Видно от публикуваните на сайта на ЦИК обобщени данни от избор на Общински съвет Каспичан, коалицията е получила два мандата в съвета. Следователно компетентено да оспорва решението на ОИК, издадено на основание чл.30 ал.6, вр. с ал.8 ЗМСМА е ръководството на коалицията, съгласно решението за образуване на коалицията, която е представена в Общинския съвет или упълномощено от него лице. Съдът намира, че ЗМСМА в тази специална разпоредба е придал особена правосубектност на ръководствата на коалициите, които могат да извършват процесуални действия по обжалване на решението и отказите на ОИК пред Административен съд, представлявани съгласно решението за образуването им. Доколкото ръководен орган на коалицията е Политически съвет, състоящ се от представителите на партиите, даденото от Корнелия Нинова пълномощно в качеството ѝ на председател на НС на БСП, която е само една от петте партии в коалицията и единствено за представителство по отношение на партията, не може да се приеме за надлежно в настоящия съдебен процес. С оглед на което, съдът приема, че оспорващият Н.Н. не е активно легитимиран да обжалва акта на ОИК в качеството си на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, тъй като въпреки дадените от съда указания, не е представил доказателства, удостоверяващи наличие на представителна власт за оспорване пред съд от името на коалицията.

 Оспорващият няма и качество на заинтересовано лице. Недопустимо е и подаване на жалбата в качеството на общински съветник, тъй като същият не е адресат на обжалваното решение и не е сред лицата по чл.147 ал.1 АПК, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени или за които акта поражда задължения. Обстоятелството, че на 29.03.2020г., Н.Н. е подал сигнал до ОИК не го прави участник в административното производство, тъй като съгласно чл.30 ал.6 от ЗМСМА, ОИК е задължена да образува производство при получаване на документи по ал.4 т.5 от закона, без тази процедура да е обвързана с направено изрично искане.

 С оглед на изложеното, съдът намира, че е налице пречка за разглеждане на жалбата, поради липсата на правен интерес на жалбоподателя и надлежна легитимация, изискуеми съгласно чл.159 т.4 от АПК и чл.151 т.2 от АПК.

 Налице е още една предпоставка за прекратяване на съдебното производство, съгласно чл.159 т.5 от АПК, а именно оспорването е просрочено. На осн. чл.459 от ИК,  решението на ОИК се обжалва пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му. Видно от приложените към административната преписка доказателства, същото е обявено на сайта на комисията на 21.06.2020г. и срокът за неговото обжалване, изчислен в календарни дни, съобразно разпоредбата на чл.88 ал.2, във връзка с чл.58 ал.4 от ИК, изтича в последния му ден, а именно на 28.09.2020г. Жалбата е подадена директно пред съда, след изтичането на преклузивния срок и като такава е недопустима. В този смисъл е практиката на ВАС по сходни казуси/ Решение № 10728 от 29.08.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10677/2014 г., IV о. и Решение № 5380 от 17.04.2014 г. на ВАС по адм. д. № 5313/2014 г., IV о./.          

 Мотивиран от изложеното и на основание чл.30 ал. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 159 т. 4 и т. 5 от АПК и чл.158 ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ ДА01-1617 от 29.06.2020г. от Н.Б.Н.- общински съветник от листата на коалиция „БСП за България“ против решение № 195-МИ от 21.06.2020г., на ОИК при Община Каспичан, с което е отказано предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник А.Ю.Р., избран от листата на ПП Обединена социалдемокрация.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2020г. на Административен съд – гр.Шумен.

           На осн.чл.459 ал.8 от ИК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 Препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и на ОИК-Каспичан.

 

                                                                                  Съдия:  /п/ 

22.06.2020

Съобщение

На основание заповед РД - 25-152/10.03.2020 г. на Кмета на Община Каспичан, жалби, сигнали, както и всякакви други книжа, адресирани до ОИК Каспичан се завеждат в деловодството на Община Каспичан и/или на електронен адрес [email protected].

15.06.2020

ЗАСЕДАНИЕ

ОИК КАСПИЧАН ще заседава на 21.06.2020 г. - неделя от 16,00 часа в заседателната зала на Община Каспичан.

 

03.11.2019

АКТИВНОСТ КЪМ 20:00

№ на секция Населено място брой избиратели избиратели по ИС 10:00 часа % 12:00 часа % 15:00 часа % 17:30 % 20:00 %
271900001 Гр.Каспичан 421 419 27 6,44 103 24,58 147 35,08 193 46,06 215 51,31
271900002 Гр.Каспичан 486 475 55 11,58 118 24,84 195 41,05 235 49,47 263 55,37
271900003 Гр.Каспичан 760 737 63 8,55 150 20,35 240 32,56 294 39,89 321 43,55
271900004 Гр.Каспичан 784 772 96 12,44 197 25,52 297 38,47 364 47,15 399 51,68
271900005 С.Каспичан 573 569 26 4,57 88 15,47 142 24,96 211 37,08 234 41,12
271900006 С.Каспичан 645 656 73 11,13 119 18,14 174 26,52 243 37,04 266 40,55
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 196 17 8,67 36 18,37 50 25,51 69 35,20 75 38,27
271900008 С.Могила 246 256 40 15,63 88 34,38 111 43,36 134 52,34 142 55,47
271900009 Гр.Плиска 375 393 44 11,20 91 23,16 135 34,35 180 45,80 197 50,13
271900010 Гр.Плиска 350 365 48 13,15 85 23,29 128 35,07 159 43,56 173 47,40
271900011 С.Златна нива 472 499 86 17,23 169 33,87 240 48,10 285 57,11 310 62,12
271900012 С.Върбяне 210 239 45 18,83 85 35,56 110 46,03 128 53,56 139 58,16
271900013 С.Кюлевча 197 252 32 12,70 89 35,32 128 50,79 154 61,11 164 65,08
271900014 С.Марково 430 445 50 11,24 90 20,22 197 44,27 266 59,78 295 66,29
271900015 С.Марково 159 159 18 11,32 38 23,90 66 41,51 95 59,75 113 71,07
271900016 С.Косово 233 240 30 12,50 44 18,33 80 33,33 105 43,75 118 49,17
271900017 ПСИК 27 27 2 7,41 17 62,96 26 96,30 26 96,30 26 96,30
    6564 6699 752 11,23 1607 23,99 2466 36,81 3141 46,89 3450 51,50

 

03.11.2019

АКТИВНОСТ КЪМ 17.30

№ на секция Населено място брой избиратели избиратели по ИС 10:00 часа % 12:00 часа % 15:00 часа % 17:30 %
271900001 Гр.Каспичан 421 419 27 6,44 103 24,58 147 35,08 193  
271900002 Гр.Каспичан 486 475 55 11,58 118 24,84 195 41,05 235  
271900003 Гр.Каспичан 760 737 63 8,55 150 20,35 240 32,56 294  
271900004 Гр.Каспичан 784 772 96 12,44 197 25,52 297 38,47 364  
271900005 С.Каспичан 573 569 26 4,57 88 15,47 142 24,96 211  
271900006 С.Каспичан 645 656 73 11,13 119 18,14 174 26,52 243  
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 196 17 8,67 36 18,37 50 25,51 69  
271900008 С.Могила 246 256 40 15,63 88 34,38 111 43,36 134  
271900009 Гр.Плиска 375 393 44 11,20 91 23,16 135 34,35 180  
271900010 Гр.Плиска 350 365 48 13,15 85 23,29 128 35,07 159  
271900011 С.Златна нива 472 499 86 17,23 169 33,87 240 48,10 285  
271900012 С.Върбяне 210 239 45 18,83 85 35,56 110 46,03 128  
271900013 С.Кюлевча 197 252 32 12,70 89 35,32 128 50,79 154  
271900014 С.Марково 430 445 50 11,24 90 20,22 197 44,27 266  
271900015 С.Марково 159 159 18 11,32 38 23,90 66 41,51 95  
271900016 С.Косово 233 240 30 12,50 44 18,33 80 33,33 105  
271900017 ПСИК 27 27 2 7,41 17 62,96 26 96,30 26  
    6564 6699 752 11,23 1607 23,99 2466 36,81 3141 46,89

 

03.11.2019

АКТИВНОСТ КЪМ 15.00

№ на секция Населено място брой избиратели избиратели по ИС 10:00 часа % 12:00 часа % 15:00 часа %
271900001 Гр.Каспичан 421 419 27 6,44 103 24,58 147 35,08
271900002 Гр.Каспичан 486 475 55 11,58 118 24,84 195 41,05
271900003 Гр.Каспичан 760 737 63 8,55 150 20,35 240 32,56
271900004 Гр.Каспичан 784 772 96 12,44 197 25,52 297 38,47
271900005 С.Каспичан 573 569 26 4,57 88 15,47 142 24,96
271900006 С.Каспичан 645 656 73 11,13 119 18,14 174 26,52
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 196 17 8,67 36 18,37 50 25,51
271900008 С.Могила 246 256 40 15,63 88 34,38 111 43,36
271900009 Гр.Плиска 375 393 44 11,20 91 23,16 135 34,35
271900010 Гр.Плиска 350 365 48 13,15 85 23,29 128 35,07
271900011 С.Златна нива 472 499 86 17,23 169 33,87 240 48,10
271900012 С.Върбяне 210 239 45 18,83 85 35,56 110 46,03
271900013 С.Кюлевча 197 252 32 12,70 89 35,32 128 50,79
271900014 С.Марково 430 445 50 11,24 90 20,22 197 44,27
271900015 С.Марково 159 159 18 11,32 38 23,90 66 41,51
271900016 С.Косово 233 240 30 12,50 44 18,33 80 33,33
271900017 ПСИК 27 27 2 7,41 17 62,96 26 96,30
    6564 6699 752 11,23 1607 23,99 2466 36,81

 

03.11.2019

АКТИВНОСТ КЪМ 10:00

№ на секция Населено място брой избиратели избиратели по ИС 10:00 часа %
271900001 Гр.Каспичан 421 419 27 6,44
271900002 Гр.Каспичан 486 475 55 11,58
271900003 Гр.Каспичан 760 737 63 8,55
271900004 Гр.Каспичан 784 772 96 12,44
271900005 С.Каспичан 573 569 26 4,57
271900006 С.Каспичан 645 656 73 11,13
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 196 17 8,67
271900008 С.Могила 246 256 40 15,63
271900009 Гр.Плиска 375 393 44 11,20
271900010 Гр.Плиска 350 365 48 13,15
271900011 С.Златна нива 472 499 86 17,23
271900012 С.Върбяне 210 239 45 18,83
271900013 С.Кюлевча 197 252 32 12,70
271900014 С.Марково 430 445 50 11,24
271900015 С.Марково 159 159 18 11,32
271900016 С.Косово 233 240 30 12,50
271900017 ПСИК 27 27 2 7,41
    6564 6699 752 11,23

 

27.10.2019

Съобщение

В 20,00 часа на 27.10.2019 г. изборния ден на територията на община Каспичан приключи. Всички секционни избирателни комисии са приключили работа.

27.10.2019

АКТИВНОСТ

№ на секция Населено място брой избиратели избиратели по ИС 10:00 часа % 12:00 часа % 17:00 часа %
271900001 Гр.Каспичан 421 419 40 9,50 108 25,65 177 42,24
271900002 Гр.Каспичан 486 475 60 12,35 133 27,37 239 50,32
271900003 Гр.Каспичан 760 737 87 11,45 160 21,05 324 43,96
271900004 Гр.Каспичан 784 772 100 12,76 206 26,28 377 48,83
271900005 С.Каспичан 573 569 50 8,73 108 18,85 242 42,53
271900006 С.Каспичан 645 656 83 12,87 152 23,57 316 48,17
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 196 15 7,65 39 19,90 74 37,76
271900008 С.Могила 246 256 35 14,23 76 30,89 122 47,66
271900009 Гр.Плиска 375 393 86 22,93 144 38,40 250 63,61
271900010 Гр.Плиска 350 365 64 18,29 113 32,29 218 59,73
271900011 С.Златна нива 472 499 42 8,90 133 28,18 261 52,30
271900012 С.Върбяне 210 239 42 20,00 77 36,67 138 57,74
271900013 С.Кюлевча 197 252 23 11,68 75 38,07 150 59,52
271900014 С.Марково 430 445 64 14,88 122 28,37 246 55,28
271900015 С.Марково 159 159 15 9,43 35 22,01 79 49,69
271900016 С.Косово 233 240 29 12,45 60 25,75 127 52,92
271900017 ПСИК 27 27 1 3,70 10 37,04 27 100,00
    6564 6699 836 12,48 1751 26,14 3367 50,26

 

27.10.2019

АКТИВНОСТ

№ на секция Населено място брой избиратели 10:00 ч. % 12:00 ч. % 17:00 ч. %
271900001 Гр.Каспичан 421 40 9,50        
271900002 Гр.Каспичан 486 60 12,35        
271900003 Гр.Каспичан 760 87 11,45        
271900004 Гр.Каспичан 784 100 12,76        
271900005 С.Каспичан 573 50 8,73        
271900006 С.Каспичан 645 83 12,87        
271900007 Гр.Каспичан (кв.Калугерица) 196 15 7,65        
271900008 С.Могила 246 35 14,23        
271900009 Гр.Плиска 375 86 22,93        
271900010 Гр.Плиска 350 64 18,29        
271900011 С.Златна нива 472 42 8,90        
271900012 С.Върбяне 210 42 20,00        
271900013 С.Кюлевча 197 23 11,68        
271900014 С.Марково 430 64 14,88        
271900015 С.Марково 159 15 9,43        
271900016 С.Косово 233 29 12,45        
271900017 ПСИК 27 1 3,70        
    6564 836 12,74        

 

27.10.2019

Съобщение

На територията на Община Каспичан изборния ден започна нормално. Всички секции са започнали работа в 7:00. Не са установени закъснения и нарушения по откриване на изборния ден.

26.10.2019

Съобщение

Днес 26.10.2019 г. в 17:00 часа ОИК КАСПИЧАН обявява край на работния ден за приемане на заявления за регистрация на застъпници и упълномощени лица на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

26.10.2019

Съобщение

ОИК Каспичан определя тел. за жалби и сигнали в изборния ден както следва: тел. 0888 751 728.

21.10.2019

Съобщение

19.10.2019

Примерен протокол

Приложение № 2

Приложение № 90-МИ

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ЛИСТ 1

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за избиране на ..................................................................................................

(кмет на община/район/кметство)

 

община …………………, населено място ………………….…………

кметство ….….………, административен район ……….………….……

област ……………………………………..………...

 

 

Днес, …………… г., в ……….…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………     2. .………..………………..……..

 1. …………………..………..     4. ……………………………....... 
 2. …………………..………..     6. ……………………………....... 

(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на

 ......................................................................................................................................................

(кмет на община/район/кметство)

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.

 

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:

………………………………………………………................................…………………….

………………………………………………….....……...............……………………............…

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

 

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК, вписани в т. 3.2/3.3/3.4 на протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

……A= т. 4 + т. 5……

           (с цифри)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)

…………………………………….............................................

(с думи)

а) Избирателен списък – част І

…………………………………                             ……………

                 (с думи)                                                        (с цифри)

б) Избирателен списък – част ІІ

…………………………………                             ……………

                 (с думи)                                                        (с цифри)

 

 

 

………………………

(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

…………………………………….............................................

(с думи)

 

 

…………………………

(с цифри)

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

т. 3 ≤ т.1 + т.2

т.3 = т.5

…………………………

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

 

 

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

т.4 = а+б+в+г+д+е

а) брой на неизползваните бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

 

……………………………

(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи

(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

……………………………

(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

 

……………………………

(с цифри

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК

(при които е използвана възпроизвеждаща техника)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

……………………………

(с цифри)

д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК

(показан публично вот след гласуване)

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

……………………………

(с цифри)

е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК

…………………………………………………………………

(с думи)

 

……………………………

(с цифри)

Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

 

ЧАСТ ІІ

 

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

 

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

…………………………………………………………………

(с думи)

т.5 = т.6 + т .7

…………………………

(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържа два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

…………………………………………………………………

(с думи)

 

 

т. 6 = (т. 8.1 + т.8.2+т.8…)+ т. 9

 

 

 

…………………………

(с цифри)

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)

…………………………………………………………………

(с думи)

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

………………………………………………………………………..

(с думи)

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

т. 7 = т. 7.1+ т. 7.2

…………………………

(с цифри)

 

т. 7.1 =  т.8.1+ т.8.2+8.3+ т. 8…

…………………………

(с цифри)

 

 

…………………………

(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;

                          - числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Имената на кандидата и наименование на партия/коалиция/местна коалиция

Действителни гласове

(сумирайте за контрола по т. 6 и т. 7)

Недействителни гласове

(сумирайте за контрола по т. 6 и т. 7)

1.

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

2.

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

………………………………………..

…………        ………

………….          …….

...

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

...

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….

(наименование на местна коалиция)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

...

............................................................

(имената на кандидата)

независим

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

…….……        ..........

(с думи)        (с цифри)

9.

Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя

…….……........................................................................................

(с думи)

 

 

 

..........

(с цифри)

КОНТРОЛИ:  - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;

                           - числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и   числото по т. 9.

 

 

Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членове на комисията по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

 

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението,

и взето ли е решение от СИК)

 

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:

……………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… (ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 433, ал. 2 ИК, това обстоятелство също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….…….

6. …………………………….……………........

 

 

 

Примерен протокол

 

19.10.2019

Отличителни знаци

1. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

2. Наблюдателите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

3. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 2.

4. Анкетьорите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

 

Приложение 1

Приложение 2

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 198-MI / 09.10.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 197-МИ / 28.08.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 196-МИ / 21.06.2020

  относно: определяне график на дежурства за ОИК Каспичан

всички решения